Dla rodziców

Regulamin odwiedzin

Odwiedziny są udzielane w niedziele i święta od godziny 10:00 do godziny 12:00, miejscem odwiedzin jest pomieszczenie wskazane przez dyżurującego pracownika.

Za zgodą Dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego odwiedziny mogą być przedłużone albo odbywać się w innym miejscu lub terminie.

Prawo do odwiedzin mają rodzice, opiekunowie, rodzeństwo i najbliższa rodzina oraz osoby spoza zakładu.

Dyrektor zakładu może ograniczyć lub zakazać kontaktów nieletniego z osobami spoza zakładu wyłącznie w przypadku, gdy kontakty te  stwarzałaby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa zakładu lub mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub procesu resocjalizacyjnego nieletniego.  

W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 dyrektor zakładu poprawczego niezwłocznie zawiadamia nieletniego i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie o powodach decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora.

Osoba odwiedzająca wychowanka powinna posiadać dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem i okazać go na wezwanie pracownika zakładu (strażnika).

Osobom niepełnoletnim np. bratu lub siostrze, udziela się odwiedzin po okazaniu legitymacji szkolnej.

Bezwzględnie zabrania się odwiedzającym wnoszenia na widzenie telefonów komórkowych oraz rzeczy osobistych (torebek) na salę widzeń.

Osoby odwiedzające wychowanka zobowiązane są do włożenia telefonów komórkowych oraz przedmiotów nie stanowiących paczki dla wychowanków (torebki, rzeczy osobiste) – do szafek depozytowych.

Odwiedzający mają prawo do przyniesienia paczki wychowankowi. Paczka winna być w pudełku tekturowym, zaklejona taśmą, opatrzona imieniem, nazwiskiem adresata i nadawcy. Osoba odwiedzająca przekazuje paczkę strażnikowi.

Wewnątrzszkolny System Oceniania
Ikona plik do pobrania WSO
Zmień kontrast
włącz sterowanie kontrastem i wielkością czcionki
Powiększ tekst
Zmniejsz tekst