KONTAKT

gps.png

Zakład Poprawczy w Gdańsku-Oliwie mieści się w zabytkowym dworze oliwskim przy ulicy Polanki 122.
Dojazd do placówki - mapa google

Ikona adres

Zakład Poprawczy w Gdańsku-Oliwie

ul. Polanki 122
80-308 Gdańsk

Dyrektor: Marzena Czekaj-Szafranowicz

Ikona telefon

58 552 00 56

email.png

sekretariat@gdansk.zp.gov.pl

Ikona telefony wewnętrzne

Telefony centrali:

58 552 00 56
58 552 00 57
608 325 583

Sekretariat:
poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:30,  tel. 58 552 00 56 wew 33,   fax 58 552 00 56

Szkoła:
poniedziałek – sobota, godz. 8:00 – 15:00,  tel. 58 552 00 56 wew 34

Internat:
święta i niedziele, godz. 10:00 – 21:00,  tel. 58 552 00 56 wew 37
poniedziałek – sobota, godz. 15:30 – 21:00, tel. 58 552 00 56 wew 37

ROZMOWY TELEFONICZNE SĄ NAGRYWANE.
KLAUZULA INFORMACYJNA:

Mając na uwadze charakter danych przetwarzanych w systemie telefonicznym oraz dochowanie w tym zakresie należytej staranności Zakład Poprawczy w Gdańsku stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo, minimalizować ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych. To właśnie Państwo jesteście inicjatorem telefonicznej formy kontaktu z Zakładem Poprawczym w Gdańsku, a więc to Państwo decydujecie o rodzaju i zakresie przekazywanych nam informacji.
TOŻSAMOŚĆ I DANE ADMINISTRATORA
Administratorem Państwa danych osobowych jest dyrektor Zakładu Poprawczego w Gdańsku. Dane teleadresowe: ul. Polanki 122, 80-308 Gdańsk, tel. 58 552 00 56, e-mail: sekretariat@gdansk.zp.gov.pl
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Michał Kapica, e-mail: iod@gdansk.zp.gov.pl.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Udzielanie przez Zakład Poprawczy w Gdańsku informacji telefonicznych na podstawie §60, §85 oraz zapewnienie bezpieczeństwa w placówce na podstawie §10510 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIUM JEGO USTALENIA
Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością rejestratora dźwięku, jednakże nie przekracza on 1 miesiąca od dnia nagrania, a po tym czasie dane są usuwane przez ich nadpisanie. Termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu.
INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PODMIOTOM PRAWACH
Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do administratora danych lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Mając na uwadze specyfikę danych przetwarzanych w systemie rejestracji dźwięku informujemy, że realizacja uprawnień może się związać z koniecznością przedstawienia przez Państwa dokładnych informacji o dacie i godzinie połączenia i wskazania numeru telefonu, z którego łączono się z placówką.
INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W przypadkach określonych w art. §60 i §85 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Informacja o wychowankach placówki może być udzielana jedynie osobom wskazanym w cytowanych wyżej przepisach. Może być konieczna weryfikacja rozmówcy na zasadach z nim uzgodnionych. Podczas połączenia telefonicznego Administrator informuje osobę telefonującą przez odtworzenie odpowiedniego nagrania. Warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie prze Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy i nie rozłączenie się.
INFORMACJA O AUTOMATYZACJI PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
INFORMACJA PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Ikona telefon

Połączenia telefoniczne z wychowankami SĄ REALIZOWANE:


1. W dni powszednie (poniedziałek – sobota) w godz. 18:00 – 21:00.
2. W niedziele i święta w godz. 10:00 – 21:00

Połączenia telefoniczne z wychowankami NIE SĄ REALIZOWANE podczas:
1. Posiłków.
2. Zajęć szkolnych i warsztatowych (poniedziałek – sobota do godz. 15:30).
3. Imprez, uroczystości.
4. Kół zainteresowań.
5. Terapii, socjoterapii.
6. Zajęć wychowawczych w grupie.
7. Zajęć i pobytu na świeżym powietrzu.

email.png

Kontakt poprzez pocztę e-mail:

sekretariat@gdansk.zp.gov.pl

Skrzynka pocztowa jest monitorowana: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30.

KLAUZULA INFORMACYJNA KONTAKTU POPRZEZ POCZTĘ E-MAIL:
1. Podanie przez Pana/Panią swych danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo. W pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa jest dobrowolne.

 1. W skierowanej do placówki wiadomości e-mail to właśnie Państwo jesteście inicjatorem tej formy kontaktu z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Koronowie, a więc to Państwo decydujecie o rodzaju i zakresie przekazywanych nam informacji i własnych danych osobowych.
 2. Nie podanie danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem podania/wniosku/prośby/zapytania/innego typu dokumentu, bez rozpatrzenia.
 3. Wiadomości poczty e-mail wraz z załącznikami wysyłane z placówki są przeznaczone dla określonego adresata. Wiadomości te mogą zawierać informacje, które są chronione prawem. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą takiej wiadomości należy zawiadomić e-mailowo o tym nadawcę, a następnie skasować otrzymaną wiadomość.
 4. Kopiowanie lub ujawnianie treści wiadomości wysłanej z placówki jest zabronione – może być uznane za naruszenie prawa. Zakład Poprawczy w Gdańsku nie odpowiada za błędy lub luki w wysyłanej z placówki wiadomości, które mogą powstać w wyniku jej bezprawnego powielania, kopiowania, rozsyłania.
 5. Administratorem danych osobowych zawartych w wiadomości e-mail jest Dyrektor ZP w Gdańsku , Gdańsk , ul. Polanki 122 , tel. 58 552 00 56.
 6. Przysługuje prawo:
  a) Dostępu do treści swoich danych.
  b) Sprostowania danych.
  c)Ograniczenia przetwarzania.
  d) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  e) Żądania usunięcia swoich danych.
  f) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Panią/Pana w wiadomości e-mail:
  a) Nie będą przetwarzane w celu profilowania.
  b) Nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.    

Informacje dla mediów

Informacje udzielane są pod numerem telefonu Rzecznika Prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości, tel. 882 364 921, e-mail: media@ms.gov.pl

Kontakt

ZP w Gdańsku-Oliwie,
ul. Polanki 122,
80-308 Gdańsk

Dyrektor ZP :
Marzena Czekaj-Szafranowicz

tel. 58 552 38 31

Wszystkie rozmowy są nagrywane

sekretariat@gdansk.zp.gov.pl

Zmień kontrast
Zmiana wielkości czcionki