O PLACÓWCE

Zakład Poprawczy w Gdańsku-Oliwie jest placówką o charakterze półotwartym dla chłopców w przedziale wiekowym od 13 r. ż. do 21 r. ż. Przebywający w nim wychowankowie to sprawcy przestępstw i wykroczeń, przejawiający symptomy demoralizacji, gdzie zaszła wobec nich potrzeba zastosowania środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym.

Zakład Poprawczy przygotowuje wychowanków do życia zgodnego z normami społecznymi oraz naucza samodzielności poprzez: zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, dydaktyczną oraz opiekuńczą, przygotowanie wychowanków do pracy zawodowej, udział wychowanków w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska, współdziałanie z rodzinami wychowanków, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami. Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Organizacja administracyjna placówki

Strukturę organizacyjną placówki określają przepisy §15, §16, §32, §34 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487). Podległość służbową w ZP w Gdańsku-Oliwie przedstawia graficznie poniższy diagram.

Schemat - Organizacja administracyjna placówki
Nadzór nad ZP w Gdańsku-Oliwie

Nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących sprawuje na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.) Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Informacje o szkołach w ZP w Gdańsku-Oliwie

Szkoła Podstawowa Nr 25 w Gdańsku. W miarę potrzeb szkoła przyucza nieletnich do pracy w zawodzie ceramik.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 22 w Gdańsku

ul. Polanki 122

80-308 Gdańsk

Szkoła prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach:
1) stolarz – numer klasyfikacji zawodu 752205
2) ślusarz – numer klasyfikacji zawodu 722205

Szkoły zapewniają uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania i godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ,  Reguł Postępowania oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Programy nauczania oparte są na obowiązującej podstawie programowej zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W naszej placówce oprócz zajęć programowych realizowane są też różnego rodzaju kółka zainteresowań:

 • humanistyczno- teatralne
 • biologiczno-ekologiczne
 • plastyczne
Statuty szkół

Zgodnie z przepisami oświatowymi w szkołach opracowane są zasady oceniania. Określają on szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów. Zasady oceniania są częścią statutu każdej ze szkół w placówce.

Ikona plik do pobrania Statut Szkoły Podstawowej nr 25 w Gdańsku
Ikona plik do pobrania Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 22 w Gdańsku
Warsztaty Szkolne

Warsztaty szkolne są integralnym działem szkół Zakładu Poprawczego. Mieszczą się na terenie naszej placówki. Podstawowym zadaniem ich jest kształtowanie umiejętności zawodowych wychowanków i wdrożenie ich do pracy zawodowej.

Zadania dydaktyczno - wychowawcze warsztatów szkolnych realizuje się w szczególności poprzez kształtowanie umiejętności i odpowiedniej sprawności w wykonywaniu prac wchodzących w zakres danego zawodu, zapoznanie się z nowoczesnymi procesami technologicznymi, jak również wypracowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, sprzętem i maszynami. Do zadań należy też zaliczyć wdrażanie nawyków przestrzegania ustalonych norm czasu pracy, dyscypliny pracy, właściwej organizacji i kultury na stanowisku pracy.

Warsztaty Szkolne prowadzą działalność dydaktyczno - wychowawczą jak również techniczną. Działalność ta jest podporządkowana i służy podstawowym celom:

 • Resocjalizacji wychowanków.
 • Kształcenia umiejętności zawodowych i wdrażaniu do pracy zawodowej.
Informacje o internacie ZP w Gdańsku-Oliwie

Internat jest integralną częścią ZP w Gdańsku-Oliwie. Celem pracy internatu jest zapewnienie realizacji potrzeb bytowych wychowankom, zastępowanie środowiska rodzinnego i rówieśniczego, metodyczna resocjalizacja zgodna z Indywidualnym Planem Resocjalizacji.

Internatem zarządza kierownik. Do dyspozycji internatu są dwie grupy wychowawcze w których przebywać może do 10 chłopców- łącznie 20 wychowanków. Pomieszczenia grupowe to: sypialnie, świetlica, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia gospodarcze.

W skład bazy internatu i szkoły wchodzą również boisko sportowe, sala sportowa oraz pracownia plastyczna.

Internat jest miejscem, gdzie wychowankowie spędzają większość czasu po zajęciach szkolno-warsztatowych. Z tego też względu realizowane są tutaj następujące zadania:

 • zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków bytowych i zaspokojenie ich podstawowych potrzeb materialnych i zdrowotnych;
 • praca opiekuńcza i wychowawczo-terapeutyczna,
 • działalność kulturalna, oświatowa, sportowa i rekreacyjna,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • nawiązywanie kontaktów z instytucjami środowiska lokalnego.

Aktualnie funkcjonują w internacie koła zainteresowań:

 • koło akwarystyczno-wędkarskie,
 • koło muzyczne,
Ocena postępu resocjalizacyjnego

Ocena postępu resocjalizacyjnego wychowanków odbywa się zgodnie z opracowanym regulaminem. W zależności od oceny wychowanek może zyskać dodatkowe przywileje.

Ikona plik do pobrania Regulamin wychowanka
Zespół Diagnostyczno-Korekcyjny

Zespół diagnostyczno-korekcyjny prowadzi działalność polegającą na badaniu diagnostycznym i obserwacji wychowanków w całym okresie ich pobytu w Zakładzie w zakresie rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego, analizy trudności wychowawczych i przyczyn warunkujących zaburzenia zachowania. Formułuje też zalecenia do dalszej pracy.

W skład zespołu w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku-Oliwie wchodzą:

 • psycholodzy
 • pedagog

Wspomagająco dodatkowo lekarz- psychiatra.

Praca zespołu diagnostyczno-korekcyjnego jest ukierunkowana na kwalifikowanie wychowanków do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej w związku z ich zaburzonymi zachowaniami poprzez:

 • zajęcia terapeutyczne w formie różnorodnych zajęć wyrównujących stany emocjonalne oraz korygujących zachowania i postawy nieletnich,
 • doradztwo wychowawcze wobec nieletnich i ich rodziców w zakresie specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 • działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach zagrożeń i sytuacjach trudnych.

Zespół diagnostyczno-korekcyjny organizuje i koordynuje pracę zespołów ds. Indywidualnych Planów Resocjalizacji:

 • dokonuje diagnozy resocjalizacyjnej,
 • uczestniczy w opracowywaniu IPR,
 • na bieżąco współpracuje z kadrą pedagogiczną w zakresie właściwej realizacji wyznaczonych zadań,
 • prowadzi indywidualne rozmowy z wychowankami motywujące do podejmowania zobowiązań oraz wspierające proces zmiany indywidualnej.
 • Realizuje zadania związane z usamodzielnieniem wychowanka.
obraz1zp.jpg
obraz2zp.jpg
obraz3zp.jpg
obraz4zp.jpg
obraz5zp.jpg
Historia

Zakład Poprawczy w Gdańsku-Oliwie mieści się w zabytkowym dworze oliwskim przy ulicy Polanki 122. Dwory wzdłuż tego traktu powstawały w XVII wieku po jego zachodniej stronie na dzierżawionych od klasztoru gruntach. Wybudowano ich łącznie siedem. W XIX wieku Dwory zostały ponumerowane, a budynek, w którym obecnie mieści się zakład, otrzymał numer III. Oprócz niego do dzisiaj zachowały się jeszcze cztery inne rezydencje. Pierwsza wzmianka o posesji pochodzi z 1625 roku. Jednym z późniejszych właścicieli był Henryk Floris Schopenhauer (od 1784), ojciec słynnego filozofa Artura Schopenhauera, który w dworku spędził pięć lat dzieciństwa (1788-1793). Schopenhauerowie opuścili dwór przy ulicy Polanki po zajęciu Gdańska przez Prusy wskutek II rozbioru Polski w 1793. W roku 1855 urządzono w dworze zakład leczniczy, a w 1869 przytułek dla sierot. Południowa część dworu z XVIII wieku została około 1990 roku rozebrana. Do września 2010 roku pozostałe budynki zespołu dworskiego pełniły funkcje schroniska dla nieletnich.

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości schronisko zostało zniesione z dniem 01.09.2010 roku i jednocześnie utworzono tu zakład poprawczy. Do dnia dzisiejszego zachowały się resztki założenia parkowego oraz stawy parkowe.

Zmień kontrast
Zmiana wielkości czcionki