O PLACÓWCE

Zakład Poprawczy w Gdańsku-Oliwie jest placówką o charakterze półotwartym dla chłopców w przedziale wiekowym od 13 r. ż. do 21 r. ż. Przebywający w nim wychowankowie to sprawcy przestępstw i wykroczeń, przejawiający symptomy demoralizacji, gdzie zaszła wobec nich potrzeba zastosowania środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym.

Zakład Poprawczy przygotowuje wychowanków do życia zgodnego z normami społecznymi oraz naucza samodzielności poprzez: zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, dydaktyczną oraz opiekuńczą, przygotowanie wychowanków do pracy zawodowej, udział wychowanków w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska, współdziałanie z rodzinami wychowanków, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami.

Historia

Zakład Poprawczy w Gdańsku Oliwie mieści się w zabytkowym dworze oliwskim przy ulicy Polanki 122. Dwory wzdłuż tego traktu powstawały w XVII wieku po jego zachodniej stronie na dzierżawionych od klasztoru gruntach. Wybudowano ich łącznie siedem. W XIX wieku Dwory zostały ponumerowane, a budynek, w którym obecnie mieści się zakład, otrzymał numer III. Oprócz niego do dzisiaj zachowały się jeszcze cztery inne rezydencje. Pierwsza wzmianka o posesji pochodzi z 1625 roku. Jednym z późniejszych właścicieli był Henryk Floris Schopenhauer (od 1784), ojciec słynnego filozofa Artura Schopenhauera, który w dworku spędził pięć lat dzieciństwa (1788-1793). Schopenhauerowie opuścili dwór przy ulicy Polanki po zajęciu Gdańska przez Prusy wskutek II rozbioru Polski w 1793. W roku 1855 urządzono w dworze zakład leczniczy, a w 1869 przytułek dla sierot. Południowa część dworu z XVIII wieku została około 1990 roku rozebrana. Do września 2010 roku pozostałe budynki zespołu dworskiego pełniły funkcje schroniska dla nieletnich.

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości schronisko zostało zniesione z dniem 01.09.2010 roku i jednocześnie utworzono tu zakład poprawczy. Do dnia dzisiejszego zachowały się resztki założenia parkowego oraz stawy parkowe.

Szkoła

W Zakładzie Poprawczym w Gdańsku Oliwie funkcjonują dwie szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 25 w Gdańsku
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Gdańsku

Szkoły zapewniają uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania i godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ,  Reguł Postępowania oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Programy nauczania oparte są na obowiązującej podstawie programowej zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W naszej placówce oprócz zajęć programowych realizowane są też różnego rodzaju kółka zainteresowań:

  • kółko polonistyczne i teatralne
  • kółko informatyczne
  • kółko matematyczno - fizyczne
  • kółko biologiczno - fizyczne
  • kółko plastyczne
Warsztaty Szkolne

Warsztaty szkolne są integralnym działem szkół Zakładu Poprawczego. Mieszczą się na terenie naszej placówki. Podstawowym zadaniem ich jest kształtowanie umiejętności zawodowych wychowanków i wdrożenie ich do pracy zawodowej.

Zadania dydaktyczno - wychowawcze warsztatów szkolnych realizuje się w szczególności poprzez kształtowanie umiejętności i odpowiedniej sprawności w wykonywaniu prac wchodzących w zakres danego zawodu, zapoznanie się z nowoczesnymi procesami technologicznymi, jak również wypracowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, sprzętem i maszynami. Do zadań należy też zaliczyć wdrażanie nawyków przestrzegania ustalonych norm czasu pracy, dyscypliny pracy, właściwej organizacji i kultury na stanowisku pracy.

Warsztaty Szkolne prowadzą działalność dydaktyczno - wychowawczą jak również techniczną. Działalność ta jest podporządkowana i służy podstawowym celom:

  • Resocjalizacji wychowanków.
  • Kształcenia umiejętności zawodowych i wdrażaniu do pracy zawodowej.
Zmień kontrast
włącz sterowanie kontrastem i wielkością czcionki
Powiększ tekst
Zmniejsz tekst