Wniosek o umożliwienie przeprowadzenia badań

Należy dołączyć do wglądu planowane do użycia formularze badań
  • odbycia praktyki zgodnie z programem praktyk; przestrzegania ustalonego przez zakład pracy porządku i dyscypliny pracy;
  • przestrzegania zasad bhp i p.poż; zachowania poufności danych
  • do których w trakcie praktyki uzyskam dostęp; pokrycia we własnym zakresie kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz wszelkich innych kosztów związanych z odbywaniem praktyk
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedmiotowym zgłoszeniu przez Zakład Poprawczy w Gdańsku do celów rekrutacji na praktykę oraz ewentualnego jej odbycia zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1. Administratorem moich danych jest Zakład Poprawczy w Gdańsku reprezentowane przez dyrektora. 2. Podanie danych zawartych w przedmiotowym wniosku i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobro-wolne. 3. Mam prawo do kontroli przetwarzania moich danych oraz ich poprawiania.