Badania przeprowadzane w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku-Oliwie

1. Zakład Poprawczy w Gdańsku w ramach współpracy z uczelniami wyższymi zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi dopuszcza na terenie zakładu badań wychowanków w celach naukowo-badawczych (badania do prac licencjackich, magisterskich i innych)
2. Badania w Zakładzie Poprawczym są przeprowadzane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i są bezpłatne. Zakład nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w czasie trwania praktyki.
3. Badania studenckie organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.
4. Zgoda na odbycie badań i czas ich trwania jest związany z bieżącą pracą placówki.
5. Studenci zainteresowani odbyciem badań w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku powinni złożyć

Formularz aplikacyjny (do WYPEŁNIENIA - link)

6. Po  uzyskaniu  wstępnej akceptacji i uzyskaniu powiadomienia student powinien stawić się na rozmowę lub skontaktować telefonicznie z osobą nadzorującą badania wskazaną w informacji z zakładu.
7. Przed  rozpoczęciem badań, należy przesłać  lub przekazać osobiście do zakładu:
 
Potwierdzenie z uczelni odnośnie p[rzedmiotu badań.
Dokument potwierdzający ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. (odpowiedni dokument z uczelni lub indywidualną polisę).
telefonicznie 58-552 0056 lub 57
mailowo: sekretariat@gdansk.zp.gov.pl
 
8. Przed rozpoczęciem badań student powinien zgłosić się do Inspektora Daniych Osobowych celu podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych o ile w adaniach przewidywane jest użycie danych wrażliwych.
9. Dodatkowych informacji nt. badań udziela dyrektor zakładu lub osoby przez niego upoważnione.

 Informacja dla osób ubiegających się o przeprowadzanie badań
w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku

  W związku z wdrożeniem z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), zgodnie z art. 13 ust. RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zakład Poprawczy w Gdańsku.
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy w Gdańsku, ul. Polanki 122, 80-308 Gdańsk-Oliwa, tel. 58 552 00 56, reprezentowane przez Dyrektora.
2. Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@gdansk.zp.gov.pl lub telefonicznie.
3. Zakład Poprawczy w Gdańsku może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z przeprowadzanymi badaniami w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
6. Pani/Pana dane osobowe (dokumenty aplikacyjne) będą przechowywane w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku zgodnie z „Jednolitym rzeczowym wykazem akt w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku”.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, aktualizacji i przenoszenia.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Wszyscy praktykanci odbywający staż lub praktyki na terenie ZP zobligowani są do podpisania upoważnienia do przetwarzania danych i oświadczenia o zachowaniu poufności zgodnie z nowym wzorem, które następnie przechowywane będą przez Inspektora Ochrony Danych. W związku z powyższym informujemy, że formalności związane z wymienionymi czynnościami będą mogły być zrealizowane w następujących terminach:
wtorki godz. 12.30 - 15.00
środy godz. 12.30 - 15.00
piątki godz. 8.00- 9.30
soboty godz. 8.00-14.00
Bez w/w upoważnienia, zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych, praktykanci nie będą mogli rozpocząć praktyk na terenie ZP.
 
 
Administrator Danych Osobowych 
w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku