Regulamin odwiedzin

§ 1 

Odwiedziny są udzielane w niedziele i święta od godziny 10:00 do godziny 12:00, miejscem odwiedzin jest pomieszczenie wskazane przez dyżurującego pracownika.

§ 2

Za zgodą Dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego odwiedziny mogą być przedłużone albo odbywać się w innym miejscu lub terminie.

§ 3

Prawo do odwiedzin mają rodzice, opiekunowie, rodzeństwo i najbliższa rodzina oraz osoby spoza zakładu.

§ 4

Dyrektor zakładu może ograniczyć lub zakazać kontaktów nieletniego z osobami spoza zakładu wyłącznie w przypadku, gdy kontakty te  stwarzałaby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa zakładu lub mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub procesu resocjalizacyjnego nieletniego.  

§ 5

W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 dyrektor zakładu poprawczego niezwłocznie zawiadamia nieletniego i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie o powodach decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora.

§ 6

Osoba odwiedzająca wychowanka powinna posiadać dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem i okazać go na wezwanie pracownika zakładu (strażnika).

§ 7

Osobom niepełnoletnim np. bratu lub siostrze, udziela się odwiedzin po okazaniu legitymacji szkolnej.


§ 8

Bezwzględnie zabrania się odwiedzającym wnoszenia na widzenie telefonów komórkowych oraz rzeczy osobistych (torebek) na salę widzeń.

§ 9

Osoby odwiedzające wychowanka zobowiązane są do włożenia telefonów komórkowych oraz przedmiotów nie stanowiących paczki dla wychowanków (torebki, rzeczy osobiste) – do szafek depozytowych.

§ 10

Odwiedzający mają prawo do przyniesienia paczki wychowankowi. Paczka winna być w pudełku tekturowym, zaklejona taśmą, opatrzona imieniem, nazwiskiem adresata i nadawcy. Osoba odwiedzająca przekazuje paczkę strażnikowi.

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Plik do pobrania