Zakład poprawczy w Gdańsku

Zakład Poprawczy w Gdańsku-Oliwie jest placówką o charakterze półotwartym dla chłopców w przedziale wiekowym od 13 r. ż. do 21 r. ż. Przebywający w nim wychowankowie to sprawcy przestępstw i wykroczeń, przejawiający symptomy demoralizacji, gdzie zaszła wobec nich potrzeba zastosowania środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym.

Zakład Poprawczy przygotowuje wychowanków do życia zgodnego z normami społecznymi oraz naucza samodzielności poprzez: zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, dydaktyczną oraz opiekuńczą, przygotowanie wychowanków do pracy zawodowej, udział wychowanków w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska, współdziałanie z rodzinami wychowanków, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami.

Zaklad

Historia

Zakład Poprawczy w Gdańsku Oliwie mieści się w zabytkowym dworze oliwskim przy ulicy Polanki 122. Dwory wzdłuż tego traktu powstawały w XVII wieku po jego zachodniej stronie na dzierżawionych od klasztoru gruntach. Wybudowano ich łącznie siedem. W XIX wieku Dwory zostały ponumerowane, a budynek, w którym obecnie mieści się zakład, otrzymał numer III. Oprócz niego do dzisiaj zachowały się jeszcze cztery inne rezydencje. Pierwsza wzmianka o posesji pochodzi z 1625 roku. Jednym z późniejszych właścicieli był Henryk Floris Schopenhauer (od 1784), ojciec słynnego filozofa Artura Schopenhauera, który w dworku spędził pięć lat dzieciństwa (1788-1793). Schopenhauerowie opuścili dwór przy ulicy Polanki po zajęciu Gdańska przez Prusy wskutek II rozbioru Polski w 1793. W roku 1855 urządzono w dworze zakład leczniczy, a w 1869 przytułek dla sierot. Południowa część dworu z XVIII wieku została około 1990 roku rozebrana. Do września 2010 roku pozostałe budynki zespołu dworskiego pełniły funkcje schroniska dla nieletnich.

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości schronisko zostało zniesione z dniem 01.09.2010 roku i jednocześnie utworzono tu zakład poprawczy. Do dnia dzisiejszego zachowały się resztki założenia parkowego oraz stawy parkowe.