Szkoła

W Zakładzie Poprawczym w Gdańsku Oliwie funkcjonują dwie szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 25 w Gdańsku
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Gdańsku

Szkoły zapewniają uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania i godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ,  Reguł Postępowania oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Programy nauczania oparte są na obowiązującej podstawie programowej zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W naszej placówce oprócz zajęć programowych realizowane są też różnego rodzaju kółka zainteresowań:

  • kółko polonistyczne i teatralne
  • kółko informatyczne
  • kółko matematyczno - fizyczne
  • kółko biologiczno - fizyczne
  • kółko plastyczne