Warsztaty Szkolne

Warsztaty szkolne są integralnym działem szkół Zakładu Poprawczego. Mieszczą się na terenie naszej placówki. Podstawowym zadaniem ich jest kształtowanie umiejętności zawodowych wychowanków i wdrożenie ich do pracy zawodowej.

Zadania dydaktyczno - wychowawcze warsztatów szkolnych realizuje się w szczególności poprzez kształtowanie umiejętności i odpowiedniej sprawności w wykonywaniu prac wchodzących w zakres danego zawodu, zapoznanie się z nowoczesnymi procesami technologicznymi, jak również wypracowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, sprzętem i maszynami. Do zadań należy też zaliczyć wdrażanie nawyków przestrzegania ustalonych norm czasu pracy, dyscypliny pracy, właściwej organizacji i kultury na stanowisku pracy.

Warsztaty Szkolne prowadzą działalność dydaktyczno - wychowawczą jak również techniczną. Działalność ta jest podporządkowana i służy podstawowym celom:

  • Resocjalizacji wychowanków.
  • Kształcenia umiejętności zawodowych i wdrażaniu do pracy zawodowej.